Algemene Voorwaarden

DEFINITIES: 

Fundisa Weddings: gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Fundisa Weddings, gevestigd te Giesbeek, aan de Pastoor Slingerstraat 20 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 67684777. Fundisa Weddings is degene die in de uitoefening van haar bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van bruiloften in Afrika.

Dienstverlener: de accommodatieverschaffer, ranger, vervoerder, fotograaf, videograaf, trouwambtenaar, visagist, kapster, bloemist, bakkerij en alle andere dienstverleners met wie het bruidspaar een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Het bruidspaar: de wederpartij van Fundisa Weddings; diegene te wiens behoeve de bruiloft en eventuele accommodatie en reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 14 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot Fundisa Weddings is overgedragen. De wederpartij zijnde diegene die de opdracht aan Fundisa Weddings heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft of vernieuwing van de geloften in Afrika (inclusief eventueel de accommodaties), of in wiens naam Fundisa Weddings dit organiseert of een reservering daartoe pleegt. Indien de bruiloft door iemand anders dan de bruid of bruidegom met Fundisa Weddings wordt geregeld, dan valt deze persoon toch onder het begrip bruidspaar in deze overeenkomst.

Gasten: de gasten die door het bruidspaar zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de bruiloft in Afrika en ook daadwerkelijk mee gaan.

Bruiloft: onder bruiloft wordt de dag bedoelt waarop de ceremonie plaats vindt. Dit kan zowel een ceremonie zijn voor een bruidspaar dat gaat trouwen, al dan niet met het betreffende papierwerk in Afrika, dan wel een zogenaamd “renewal of vows” waarbij het koppel al reeds getrouwd is en alleen hun liefde voor elkaar bevestigd tijdens een ceremonie.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen het bruidspaar en Fundisa Weddings, waarbij Fundisa Weddings zich tegenover het bruidspaar verbindt diensten te verlenen op het gebied van de opdracht.

Artikel 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes & overeenkomsten tussen Fundisa Weddings en het bruidspaar.

Artikel 1, lid 2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 1, lid 3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van het bruidspaar wordt door Fundisa Weddings uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – INFORMATIE VAN FUNDISA WEDDINGS

Artikel 2, lid 1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal Fundisa Weddings de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. Het bruidspaar is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

Artikel 2, lid 2 Fundisa Weddings stelt het hebben van een annulerings- en reisverzekering verplicht en kan tevens bewijs daarvan verlangen. Daarnaast raadt Fundisa Weddings het ten zeerste aan dat bruidsparen een bruiloftsverzekering afsluiten. Indien het bruidspaar deze niet afsluit, dan zijn de risico’s daarvan voor het bruidspaar.

Artikel 2, lid 3 Fundisa Weddings draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 INFORMATIE DOOR HET BRUIDSPAAR

Artikel 3, lid 1 het bruidspaar verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hunzelf en de door hun aangemelde gasten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval de namen volgens paspoort, zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

Artikel 3, lid 2 het bruidspaar vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Fundisa Weddings omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hun aangemelde gasten. Het is het bruidspaar bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring het bruidspaar het recht op voortgang van de reis te ontzeggen.

Artikel 3, lid 3 Indien het bruidspaar in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat het bruidspaar en/of hun gast(en) door of namens Fundisa Weddings van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan het bruidspaar in rekening gebracht.

Artikel 3, lid 4 het bruidspaar kan zowel om medische redenen als om andere redenen Fundisa Weddings verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Fundisa Weddings is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als Fundisa Weddings dat doet is het bruidspaar verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 – OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Artikel 4, lid 1 De uitgebrachte offerte(s) is (zijn) wederzijds vrijblijvend.

Artikel 4, lid 2 Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij er in de offerte een andere aanvaardingstermijn is genoemd of dit anders is overeengekomen.

Artikel 4, lid 3 Aan drukfouten, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 4, lid 4 Een samengestelde offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Fundisa Weddings niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 – TOTSTANDKOMING, BEVESTIGING, INHOUD & HERROEPING OVEREENKOMST

Artikel 5, lid 1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door het bruidspaar van het aanbod van Fundisa Weddings inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt het bruidspaar schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Artikel 5, lid 2 Vóórdat de factuur door Fundisa Weddings worden opgestuurd, zal eerst (een link naar) deze Algemene Voorwaarden worden gestuurd. Door het betalen van de aanbetaling gaat het bruidspaar automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5, lid 3 het bruidspaar of degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De overige gasten zijn voor hun aandeel in de opdracht mede aansprakelijk.

Artikel 5, lid 4 Het aanbod van Fundisa Weddings is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door het bruidspaar van het aanbod en eventuele bevestiging door Fundisa Weddings, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen binnen 48 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als het bruidspaar het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping door Fundisa Weddings aan op zondagavond middernacht. Het bruidspaar heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel reeds betaalde gelden.

Artikel 5, lid 5 Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Fundisa Weddings niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van het gemiddelde bruidspaar – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 6 – REISSOM, ADMINISTRATIEKOSTEN

Artikel 6, lid 1 De reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Fundisa Weddings bekend waren ten tijde van de offerte en gelden in Euro’s, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6, lid 2 Tussentijdse wijzigingen zijn alleen mogelijk in overleg met Fundisa Weddings. Indien deze wijziging dusdanig meer werk oplevert voor Fundisa Weddings, bedragen de kosten € 40,- per wijziging en zijn voor rekening van het bruidspaar. Indien er extra kosten moeten worden gemaakt door Fundisa Weddings dan zal dit vóóraf worden overlegd met het bruidspaar. Indien beide partijen akkoord gaan met de wijziging, worden deze kosten doorberekend aan het bruidspaar.

Artikel 6, lid 3 Alle werkzaamheden die Fundisa Weddings, totdat de eerste betaling plaatsvindt, heeft uitgevoerd, zijn vrijblijvend. Mocht het bruidspaar besluiten te stoppen met de samenwerking vóór de eerste betaling, dan is het bruidspaar aan Fundisa Weddings geen vergoeding verschuldigd, tenzij door beide partijen anders is afgesproken.

Artikel 7 – BETALING

Artikel 7, lid 1 Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan (binnen acht dagen), tenzij anders afgesproken. Eventuele tussentijdse bijgeboekte onderdelen worden door middel van een nieuwe factuur betaald.

Artikel 7, lid 2 Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de vertrekdatum in het bezit zijn van Fundisa Weddings. Het bruidspaar is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als het bruidspaar niet tijdig heeft betaald, zendt Fundisa Weddings het bruidspaar een kosteloze betalingsherinnering, waarin het bruidspaar een termijn van zeven kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Fundisa Weddings heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. Fundisa Weddings is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Fundisa Weddings heeft bij verzuim van het bruidspaar voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag.

Artikel 7, lid 3 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

Artikel 7, lid 4 Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient direct de gehele reissom te worden voldaan. Bij betaling vanaf een Rabobank rekening is spoed betaling niet noodzakelijk. Vanaf andere banken kan het in sommige gevallen nodig zijn een spoed betaling uit te laten voeren. Extra kosten voortvloeiend uit de spoedbetaling zijn voor rekening van het bruidspaar.

Artikel 7, lid 5 In de week na de bruiloft ontvangt het bruidspaar eventueel een extra factuur voor de eventueel nog niet eerder gefactureerde (door beide partijen goedgekeurde) kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door deze wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.
Artikel 7, lid 6 Fundisa Weddings heeft het recht de door het bruidspaar gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Artikel 7, lid 7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn het bruidspaars voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke het bruidspaars zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. Dit is inclusief de accommodatiekosten en overige kosten van hun meereizende gasten.

Artikel 8 – WIJZIGINGEN REISSOM

Artikel 8, lid 1 Fundisa Weddings kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen of verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten), sterke valutaschommelingen of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft Fundisa Weddings aan op welke wijze de verhoging is berekend. Het bruidspaar heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% van de totale reissom het landarrangement kosteloos binnen tien dagen schriftelijk te annuleren. Indien het bruidspaar de reissomverhoging afwijst, heeft Fundisa Weddings het recht de overeenkomst op te zeggen. Fundisa Weddings moet – op straffe van verval – binnen 3 werkdagen na ontvangst van deze mail van het bruidspaar van dit recht gebruik maken. De annuleringsvoorwaarden voor het bruidspaar van artikel 14 zijn van toepassing.

Het bruidspaar heeft altijd de mogelijkheid de accommodatie (en andere bedragen) direct bij ontvangst van de eerste factuur volledig te voldoen, waardoor de wisselkoersverschillen niet mogelijk zijn. Dit scheelt bankkosten maar in geval van annulering rekent mijn bank € 25 bankkosten voor het telefonisch terugboeken van de Randen naar Euro’s. Deze € 25 wordt verminderd op het terug te ontvangen bedrag. Daarnaast worden de Randen weer teruggezet in Euro’s op dat moment. Dit kan door de wisselkoers zowel in jullie voordeel als nadeel zijn. Jullie ontvangen het exacte bedrag terug zoals de bank dit op het door jullie gekozen moment wisselt in Euro’s. Het bijbehorende voordeel of nadeel is voor jullie.

Artikel 8, lid 2 In afwijking van het bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare – verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of – sterke valutaschommelingen, of – extreme verhoging van de vervoerskosten kan Fundisa Weddings tot twintig kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

Artikel 9 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 9, lid 1 Fundisa Weddings is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst van de door het bruidspaar betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 6, lid 1.
Artikel 9, lid 2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Fundisa Weddings het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
Artikel 9, lid 3 Indien het bruidspaar derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zullen zij daartoe slechts overgaan na daarover met Fundisa Weddings overeenstemming te hebben bereikt, omdat het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Fundisa Weddings om de opdracht correct uit te voeren.

Artikel 10 – (REIS)DOCUMENTEN EN REISBESCHEIDEN

Artikel 10, lid 1 De reisbescheiden zullen ongeveer zeven dagen voor de dag van vertrek per email naar het bruidspaar worden gestuurd, in ieder geval nadat de volledige reissom is ontvangen. Tenzij dit redelijkerwijs niet van Fundisa Weddings kan worden gevergd.

Artikel 10, lid 2 Indien het bruidspaar uiterlijk vijf werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, melden zij dit onverwijld bij Fundisa Weddings.

Artikel 10, lid 3 het bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, waaronder, maar niet uitsluitend, een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien het bruidspaar de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Fundisa Weddings heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hun kan worden toegerekend, of als Fundisa Weddings tekort is geschoten in zijn informatieplicht van artikel 2 lid 1.

Artikel 10, lid 4 Het bruidspaar dient de door Fundisa Weddings aangegeven originele documenten en pasfoto’s mee te nemen naar Zuid Afrika die noodzakelijk zijn om het huwelijk te kunnen voltrekken.

Artikel 10, lid 5 Gevolgen en schade welke ontstaan zijn door het niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden zijn voor rekening van het bruidspaar.

Artikel 11 – IN-DE-PLAATSSTELLING

Artikel 11, lid 1 het bruidspaar kan aan Fundisa Weddings tijdig verzoeken zichzelf of één of meerdere van hun gasten te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. het verzoek wordt uiterlijk veertien dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 2. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal Fundisa Weddings dat met redenen omkleed aan het bruidspaar meedelen.

Artikel 11, lid 2 De aanmelder, het bruidspaar en degene die hem/haar/hun vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Fundisa Weddings voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom met een vermeerdering van € 40,- voor de in-de-plaatsstellingskosten.

Artikel 12 – WIJZIGINGEN DOOR HET BRUIDSPAAR

Artikel 12, lid 1 Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van het bruidspaar plaatsvinden. Indien op verzoek van het bruidspaar een wijziging wordt aangebracht in reeds gemaakte reserveringen of ingeval gereserveerde diensten worden geannuleerd zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht indien deze kosten tijdig – voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging – aan het bruidspaar worden medegedeeld. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen.

Artikel 12, lid 2 Alle mededelingen van Fundisa Weddings zullen uitsluitend worden gericht aan het bruidspaar.

Artikel 13 – WIJZIGINGEN DOOR FUNDISA WEDDINGS

Artikel 13, lid 1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Fundisa Weddings heeft het recht de overeenkomst op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Fundisa Weddings aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bruidspaar kan de wijziging slechts afwijzen indien zij de wijziging tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 13, lid 2 Fundisa Weddings kan de overeenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die Fundisa Weddings het bruidspaar onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. Het bruidspaar kan deze wijziging afwijzen.

Artikel 13, lid 3 Fundisa Weddings kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen of verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten), sterke valutaschommelingen of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft Fundisa Weddings aan op welke wijze de verhoging is berekend. Het bruidspaar heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% van de totale reissom het landarrangement kosteloos binnen tien dagen schriftelijk te annuleren.

Artikel 13, lid 4 Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van Fundisa Weddings en ook daadwerkelijk betaald is, zal Fundisa Weddings – in afwijking van het bepaalde in lid 3 – de reissom niet meer verhogen.
Artikel 13, lid 5 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Fundisa Weddings het bruidspaar hierover tevoren inlichten.
Artikel 13, lid 6 Fundisa Weddings behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan het bruidspaar door te berekenen. Fundisa Weddings is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het bruidspaar mede te delen en toe te lichten.
Artikel 13, lid 7 Bovendien mag Fundisa Weddings het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Fundisa Weddings, dat in redelijkheid niet van Fundisa Weddings mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Fundisa Weddings zal het bruidspaar in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Fundisa Weddings zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 13, lid 8 Fundisa Weddings moet het bruidspaar zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien er wijzigingen in accommodatie, trouwambtenaar, fotograaf en/of videograaf moet plaatsvinden. Fundisa Weddings zal een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan het bruidspaar is toe te rekenen. Het bruidspaar kan de wijziging(en) afwijzen. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieven moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven. Een eventuele hogere prijs voor het alternatief komt voor rekening van het bruidspaar. Indien de prijs lager uitvalt, wordt het verschil teruggestort op de rekening van het bruidspaar door Fundisa Weddings.

Artikel 13, lid 9 Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan Fundisa Weddings de overeenkomst opzeggen. Het bruidspaar heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft het bruidspaar ingeval zij terecht een wijziging die hun tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt hebben afgewezen

 1. Indien de oorzaak van de wijziging aan Fundisa Weddings kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van het bruidspaar voor rekening van Fundisa Weddings;
 2. Indien de oorzaak van de wijziging aan het bruidspaar kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van het bruidspaar;
 3. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan het bruidspaar noch aan Fundisa Weddings kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 13, lid 10 Indien het in artikel 10, lid 8 bedoelde aanbod van Fundisa Weddings door het bruidspaar wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is artikel 15, lid 9 van toepassing.

Artikel 13, lid 11 Fundisa Weddings mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, het bruidspaar onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan het bruidspaar de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hun tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 14 – ANNULERING DOOR HET BRUIDSPAAR

Artikel 14, lid 1 Standaard annuleringskosten

Indien het bruidspaar een overeenkomst geheel annuleert, dan zullen de door Fundisa Weddings gemaakte kosten voor zowel het bruidspaar als alle eventueel meereizende personen, waaronder de vergoedingen aan de artikel 9, lid 2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door het bruidspaar vergoed worden met een minimum van 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 60 dagen voor de dag van de bruiloft; 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering 30 tot 60 dagen voor de dag van de bruiloft en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste 30 dagen voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

De kosten zoals accommodatie, videograaf en de meeste fotografen worden door jullie betaald op mijn Randen rekening. Bij annulering keer ik het bedrag in Randen aan jullie uit, door deze terug te wisselen naar Euro’s. Mijn Rabobank rekent hier € 25 voor, wat ik van het totaal uit te keren bedrag zal aftrekken. De waarde van de aan jullie uit te keren Randen in Euro’s is afhankelijk van de op dat moment geldende wisselkoers. Het kan dus zijn dat jullie een hoger bedrag terugkrijgen, maar dit kan ook een lager bedrag zijn.

Alles wat jullie in Euro’s betalen blijven uiteraard Euro’s en krijgen jullie op basis van bovenstaande percentages bij annulering terug.

Artikel 14, lid 2 Afwijkende annuleringskosten

Indien bijzondere diensten worden aangeboden, kunnen voor die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan het bruidspaar kenbaar gemaakt.

Artikel 14, lid 3 Deelannulering

 1. Indien het bruidspaar of één of meerdere van de gasten uit het reisgezelschap zijn/haar aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een accommodatie annuleert, is het bruidspaar en/of deze gast(en) annuleringskosten verschuldigd.
 2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Fundisa Weddings aan het bruidspaar een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
 3. Voor het bij sub b. bedoelde bruidspaar wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 7 gelden.
 4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor het bruidspaar en al hun gasten geannuleerd en zijn deze allemaal annuleringsgeld verschuldigd.
 5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van het bruidspaar samen met de oorspronkelijke gasten nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Artikel 14, lid 4 Een annulering door het bruidspaar wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren en kan gedaan worden via aangetekend schrijven of per e-mail waarbij deze brief met handtekening verzonden kan worden naar iris@fundisa-weddings.nl. Fundisa Weddings zal deze direct bevestigen bij ontvangst. Indien u binnen 2 werkdagen geen bevestigingsmail heeft ontvangen, dient u telefonisch contact op te nemen om u ervan te verzekeren dat uw e-mail/aangetekend schrijven is aangekomen. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 14, lid 5 Het bruidspaar die de overeenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij zij aannemelijk maken dat de schade van Fundisa Weddings lager is uitgevallen. In dat geval zal Fundisa Weddings deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt onder meer verstaan geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 14, lid 6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fundisa Weddings op het bruidspaar onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14, lid 7 In geval geen annulering plaatsvindt, maar het bruidspaar voor indeplaatsstelling kiest, is artikel 11 van toepassing.

Artikel 15 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING DOOR FUNDISA WEDDINGS

Artikel 15, lid 1 Fundisa Weddings heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

Artikel 15, lid 2 Fundisa Weddings heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Artikel 15, lid 3 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Fundisa Weddings aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 15, lid 4 Een gewichtige omstandigheid voor Fundisa Weddings is in ieder geval aanwezig als vóór vertrekdatum een voor dat gebied door de Calamiteiten commissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

Artikel 15, lid 5

 1. Indien de oorzaak van de opzegging aan het bruidspaar kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van het bruidspaar.
 2. Indien de oorzaak van de opzegging aan Fundisa Weddings kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Fundisa Weddings.
 3. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan het bruidspaar noch aan Fundisa Weddings kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 15, lid 6 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Fundisa Weddings gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 15, lid 7 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fundisa Weddings op het bruidspaar onmiddellijk opeisbaar. Indien Fundisa Weddings de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 15, lid 8 Fundisa Weddings verplicht bruidsparen en hun gasten een annuleringsverzekering en reisverzekering met medische kosten en werelddekking af te sluiten. Bovendien adviseert Fundisa Weddings het bruidspaar nadrukkelijk een bruiloftsverzekering af te sluiten. Eventuele risico’s, extra kosten of schulden die kunnen voortvloeien uit het nalaten van het afsluiten van deze verzekeringen door het bruidspaar en hun gasten is geheel de verantwoordelijkheid van het bruidspaar en hun gasten.

Artikel 15, lid 9 Het bruidspaar die gebruik maakt van zijn recht om het alternatieve aanbod van artikel 13, lid 10 af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft Fundisa Weddings het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Fundisa Weddings moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 4 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door het bruidspaar. Fundisa Weddings zal zoveel mogelijk van de reeds bedragen die Fundisa Weddings reeds heeft overgemaakt aan de Zuid Afrikaanse partners proberen retour te krijgen voor het bruidspaar. Bedragen die uiteindelijk niet retour worden gestort, blijven voor kosten van het bruidspaar.

Artikel 15, lid 10 Indien Fundisa Weddings door de opzegging geld bespaart, heeft het bruidspaar voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 16 – OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16, lid 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 15 is Fundisa Weddings verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die het bruidspaar op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Onder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die het bruidspaar in redelijkheid kan hebben op grond van de publicaties van Fundisa Weddings, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het actieve karakter van de reizen van Fundisa Weddings meebrengen

Artikel 16, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is het bruidspaar verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 22, lid 1.

Artikel 16, lid 3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Fundisa Weddings onverminderd het bepaalde in de artikelen 17, 18 en 19 verplicht de eventuele schade van het bruidspaar te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming

niet aan Fundisa Weddings is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp Fundisa Weddings bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, waaronder, maar niet uitsluitend:

 1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan het bruidspaar (of één van beiden) en/of (één van) de gasten, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van het bruidspaar en/of hun gast(en); of
 2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
 3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Fundisa Weddings of degene van wiens hulp Fundisa Wedding bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
 4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 16, lid 4 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

Artikel 16, lid 5 Fundisa Weddings adviseert bruidsparen dat zij, samen met hun gasten, reeds een paar dagen in Zuid-Afrika zijn vóór de dag van de bruiloft. Een eventuele vertraging van de vlucht heeft dan minder snel invloed op de bruiloft. Ook adviseert Fundisa Weddings om minimaal de nacht vóór de bruiloft al bij de trouwlocatie te slapen, zodat de kans op te laat komen ook kleiner is.

Het bruidspaar bepaalt zelf wanneer ze vliegen en hoeveel speling er is, maar als het bruidspaar hun eigen bruiloft mist door een vertraagde / geannuleerde vlucht, transfer- of huurautoproblemen of een andere reden waarom ze niet op tijd op hun eigen bruiloft zijn, dan zijn de kosten voor het bruidspaar (en hun gasten).

Artikel 17 – UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID FUNDISA WEDDINGS

Artikel 17, lid 1 Fundisa Weddings zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien het bruidspaar aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Fundisa Weddings die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Fundisa Weddings slechts voor directe schade aansprakelijk.

Onverminderd het bepaalde in de leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Fundisa Weddings voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van het bruidspaar beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom van de betreffende persoon/personen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Fundisa Weddings. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 17, lid 2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Fundisa Weddings in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Fundisa Weddings toegerekend kunnen worden;
 3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover het bruidspaar aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 17, lid 3 Fundisa Weddings is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van het bruidspaar, en/of schade wegens door Fundisa Weddings gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

Artikel 17, lid 4 Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die Fundisa Weddings kan worden toegerekend, kan Fundisa Weddings bij hoge uitzondering verplichten tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming aantoonbare derving van reisgenot en/of schade aan de uitoefening van beroep of bedrijf is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom van de betreffende persoon/personen.

Artikel 17, lid 5 Indien op een, in de overeenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan Fundisa Weddings zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

Artikel 17, lid 6 Fundisa Weddings is evenmin aansprakelijk voor schade welke valt onder de dekking van een verplichte reis- en/of annuleringskostenverzekering en/of aangeraden bruiloftsverzekering. Indien deze verzekeringen niet door het bruidspaar en al hun gasten zijn afgesloten en er dus geen uitkering volgt, komen deze kosten niet in aanmerking tot vergoeding.

Artikel 17, lid 7 Indien een fout wordt gemaakt doordat het bruidspaar aan Fundisa Weddings onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Fundisa Weddings voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

Artikel 17, lid 8 Fundisa Weddings is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens het bruidspaar, Fundisa Weddings of derden.

Artikel 17, lid 9 Tijdens een verblijf op een accommodatie kan het bruidspaar in nauw contact komen met wilde dieren. Bij elke accommodatie in Afrika is het mogelijk dat slangen, schorpioenen of andere giftige dieren aanwezig zijn. Daarnaast zijn diverse safari lodges niet omheind door hekken waardoor wilde dieren overal vrij kunnen rondlopen. Aangevallen worden gebeurt bijna nooit, maar geen enkele accommodatie biedt de garantie dat dit niet zal gebeuren. Houdt altijd voldoende afstand met dieren, hoe lief ze er ook uit zien.

Ook andere ongelukken / ongevallen kunnen voorkomen. Noch Fundisa Weddings, noch haar dienstverleners kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor enig ongeval tijdens uw reis en verblijf in Afrika. Het bruidspaar dient op de hoogte te zijn van de veiligheidsregels op de accommodatie en tijdens de game drives. En de (veiligheids)instructies van de ranger en/of lodge medewerkers opvolgen.

Artikel 17, lid 10 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Fundisa Weddings gelden ook ten behoeve van werknemers van Fundisa Weddings, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 17, lid 11  Voor zover Fundisa Weddings aansprakelijk gehouden kan worden van door het bruidspaar of hun gast(en) geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de terzake geldende internationale verdragen.

Artikel 18 – HULP EN BIJSTAND

Artikel 18, lid 1 Fundisa Weddings is naar gelang de omstandigheden verplicht het bruidspaar hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die het bruidspaar op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Fundisa Weddings, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst Fundisa Weddings overeenkomstig artikel 16, lid 3 is toe te rekenen.

Artikel 18, lid 2 Indien de oorzaak aan het bruidspaar is toe te rekenen, is Fundisa Weddings tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van Fundisa Weddings kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van het bruidspaar.

Artikel 18, lid 3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die het bruidspaar op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan het bruidspaar noch aan Fundisa Weddings zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Fundisa Weddings bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor het bruidspaar bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 19 – VERPLICHTINGEN VAN HET BRUIDSPAAR EN HUN GASTEN

Artikel 19, lid 1 Het bruidspaar en hun gasten zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Fundisa Weddings ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 19, lid 2 Indien het bruidspaar en/of hun gasten hinder of last oplevert of op kan leveren, dat een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt, kan het bruidspaar en/of hun gasten voor verdere deelneming aan (of voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het bruidspaar.

Artikel 19, lid 3 Het bruidspaar en hun gasten zijn verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 22, lid 1 te voldoen.

Artikel 19, lid 4 het bruidspaar dient er voor te zorgen dat alle gegevens en documenten, die volgens Fundisa Weddings nodig zijn voor het correct en op tijd uitvoeren van de verleende opdracht, op tijd en in de door Fundisa Weddings gewenste vorm en wijze aan Fundisa Weddings ter beschikking worden gesteld.

Artikel 19, lid 5 het bruidspaar dient er voor zorg te dragen dat Fundisa Weddings direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die belangrijk kunnen zijn in verband met de correcte uitvoering van de opdracht.

Artikel 19, lid 6 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is het bruidspaar verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Fundisa Weddings ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

Artikel 19, lid 7 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal het bruidspaar het door Fundisa Weddings noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten om Fundisa Weddings in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit in overleg worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Artikel 19, lid 8 Extra kosten en extra honorarium die ontstaan door het niet, niet op tijd, onvolledig of onjuist, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, documenten, faciliteiten of informatie zijn voor rekening van het bruidspaar.

Artikel 20 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 20, lid 1 Fundisa Weddings behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

Artikel 20, lid 2 Het is het bruidspaar verboden die producten, waaronder mede begrepen systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere producten van Fundisa Weddings, en namen / contactgegevens van Zuid-Afrikaanse leveranciers, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Fundisa Weddings toegestaan.

Artikel 21 – REISBELEVING

Artikel 21, lid 1 Het bruidspaar moet in gedachten houden dat er naar Afrika gereisd wordt en dat betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten dan thuis gewend etc. Het land kampt regelmatig met stroomuitval. En af en toe is benzine/diesel schaars. Diverse accommodaties hebben een generator aangeschaft, echter de werking hiervan is niet te garanderen. De wegen zijn op bepaalde plekken (veel) slechter dan in Nederland/België, dieren kunnen zomaar de wegen oversteken en ook kunnen er mensen op of naast de (snel)wegen wandelen en fietsen. Afstanden in Afrika zijn vaak groot. Ook kan het zijn dat o.a. etenswaren, dranken en bloemen, die u thuis gewend bent altijd te kunnen krijgen, niet (altijd) beschikbaar zijn in Afrika. Als iets seizoensgebonden is of niet verkrijgbaar is, dan kunnen wij niet garanderen dat het op uw bruiloft aanwezig is. U dient hier rekening mee te houden en een flexibele instelling te hebben.

Artikel 22 – KLACHTEN TIJDENS DE REIS

Artikel 22, lid 1 Indien, ondanks alle inspanningen en nauwkeurigheid van Fundisa Weddings, een het bruidspaar een tekortkoming heeft geconstateerd over de uitvoering van de overeenkomst als bedoelt in artikel 16, lid 2, tijdens het verblijf in de door Fundisa Weddings georganiseerde accommodatie, dan dient de klacht eerst ter plaatse direct met de manager/eigenaar te worden besproken zodat er direct gezocht kan worden naar een oplossing. Bij een klacht ten aanzien van een andere dienstverlener (ambtenaar, fotograaf, videograaf etc) moet

ook dit gelijk gemeld worden aan de betreffende dienstverlener. Mocht dit niet naar tevredenheid van het bruidspaar zijn, dan dient Fundisa Weddings direct op de hoogte gebracht te worden, zodat Fundisa Weddings ook de mogelijkheid krijgt dit alsnog direct op te lossen.

Artikel 22, lid 2 Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij Fundisa Weddings in Nederland.

Artikel 22, lid 3 Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Fundisa Weddings voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren.

Artikel 22, lid 4 Fundisa Weddings zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

Artikel 22, lid 5 Indien het bruidspaar niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door Fundisa Weddings aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of Fundisa Weddings daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Artikel 23 – KLACHTEN NA DE REIS

Artikel 23, lid 1 Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na de bruiloft of na de oorspronkelijke trouwdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Fundisa Weddings. Deze klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fundisa Weddings in staat is adequaat te reageren.

Artikel 23, lid 2 Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door het bruidspaar van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Fundisa Weddings te worden ingediend. Deze dienen schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Fundisa Weddings te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fundisa Weddings in staat is adequaat te reageren.

Artikel 23, lid 3 Indien het bruidspaar de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Fundisa Weddings niet in behandeling genomen, tenzij het bruidspaar hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Fundisa Weddings geeft het bruidspaar hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

Artikel 23, lid 4 Fundisa Weddings dient in staat te worden gesteld de ingediende klacht te controleren. Indien de klacht naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Fundisa Weddings slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. Fundisa Weddings zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 24 – VRIJWARING

Artikel 24, lid 1 Het bruidspaar en hun gasten vrijwaren Fundisa Weddings voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat het bruidspaar aan Fundisa Weddings onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij het bruidspaar aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die het bruidspaar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Fundisa Weddings en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 24, lid 2 Het bruidspaar en hun gasten vrijwaren Fundisa Weddings voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door het bruidspaar verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 25 – GEHEIMHOUDING

Artikel 25, lid 1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 25, lid 2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Fundisa Weddings gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Fundisa Weddings zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is Fundisa Weddings niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is het bruidspaar niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 26 – GESCHILLEN

Artikel 26, lid 1 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan het bruidspaar desgewenst uiterlijk binnen twaalf maanden na de datum van indiening van zijn klacht bij Fundisa Weddings overeenkomstig artikel 23 lid 1, lid 2 het geschil voorleggen aan een daar toe bevoegde rechter.

Artikel 26, lid 2

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 2. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
 3. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de bruiloft (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Fundisa Weddings op deze termijnen een beroep doet.

Versie 01-2020

© Copyright - Fundisa Weddings | Iris Diekstra, e-mail: iris@fundisa-weddings.nl, telefoonnummer 06 3308 1443 (ook WhatsApp)